බලුරාළගේ සිංහල බ්ලොග් න්‍යාමය, අංක එක

by බලුරාළ

බලුරාළගේ සිංහල බ්ලොග් න්‍යාමය, අංක එකෙන් කියවෙන වගනම්:

සිංහල බ්ලොග් අවකාශයේ, ඕනෑම මාතෘකාවක් යටතේ වූ, ඕනෑම සාකච්චාවක්, අවැසි තරමේ කාලයක් දුරට නොනැවතී දීර්ග වූ විට, නිතතින්ම එක් පාර්ශවකයක් විසින්, අනෙත් පාර්ශවයේ උදවියට ලංකාවේ ජීවත් වීමට අයීතියක් නැති බව නිවේදනය කරන්නේය. එසේ වූ සැනීන් එම සාකච්චාවේ හරය අවසානය වෙයී.

Advertisements