බලුරාළගේ නිර්වචණ : සත්‍යය

by බලුරාළ

සත්‍යය යනු ඕනෑම මාධ්‍යක් බාවිතයෙන්, භූගෝලීය හෝ සමාජීය එකකයක් තුල, ප්‍රකාශකරනා ලද ප්‍රකාශයක වටිනාකම මනිනා මිනුම වෙයී.

1) ප්‍රකාශණයක සත්‍යයේ අගය, ප්‍රකාශයේ කාල වකවානුවට සමරූපීය වෙන අතර, එම භූගෝලීය හෝ සමාජීය එකකයට පරිමිත වේ.
2) එම භූගෝලීය හෝ සමාජීය එකකයක් තුල ප්‍රකාශ නොකරන ලද සිදුවීමක සත්‍යයේ අගය බින්දුවය.
3) සත්‍යයේ අගය සදහා, ප්‍රකාශණයේ අර්ථය, පළමුව ප්‍රකාශ කරනා ලද පුද්ගලයා හෝ, පළමුව ප්‍රකාශ කිරීමට සිදුවූ හේතුව හෝ, වෙනයම් වූ කිසිම බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර කාරණයක් බලපාන්නේ නැත. අකන්ඩව නැවත නැවතත්, භූගෝලීය හෝ සමාජීය එකකයක් තුල ප්‍රකාශ කිරීම පමණක් සෑහේ.

ඕනෑම ප්‍රකාශණයක් :
– දින කීපයක් පැරණි වූ කල, කට කතාවක් ලෙසද
– සති කීපයක් පැරණි වූ කල, ප්‍රවෘතියක් ලෙසද
– වසර කීපයක් පැරණි වූ කල, කතාවක් ලෙසද
– ශතවර්ශ කීපයක් පැරණි වූ කල, ඉතිහාසය ලෙසද
– වසර කීපයකට වඩා පැරණි නමුදු, දින පතා, බහුතරයක් විසින් නැවත නැවතත් ප්‍රකාශ කරණා ලද විට ආගම ලෙසද
සත්‍යයේ මිනුම් දඩුවේ කියවේ.
– සියලූම සත්‍යයන් අවැසි තරමේ කාල වකවානුවකට පසු පුරාවෘතයන් වශයෙන් කියවෙන අතර, එම අවස්ථාවේදී, එම ප්‍රකාශයේ සත්‍යයෙ අගය කල් ඉකුත් වී යයී, රිණ අගයක් ගනී.

Advertisements